Top
ઠરાવોNPS હેઠળના રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેજયુઈટી ચૂકવવા માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ અને હિસાબ પધ્ધતિ
ઠરાવ ક્રમાંક-નપન/૧૦૨૦૧૧/ડી/૨૪૫/પી Download File