Top
ઠરાવોબાળકોને દત્તક આપવાની ધરાવતી ૬(છ) સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓને સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત ગ્રાન્ટની માન્યતા આપવા અંગે રૂ.૮૦.૯૨ લાખનો ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત.
ઠરાવક ક્રમાંક : જજઅ/૧૦૨૦૧૬/૭૦૦૩૦૭/ન.બા/છ  Download File