Top
ઠરાવોસુધારણાલક્ષી અને બિન સુધારણાલક્ષી સંસ્થાઓમાંથી છુટા તથા અંતેવાસીઓને પુનઃસ્થાપન માટેની આર્થિક સહાય યોજના સહાયના દર સુધારવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : શશય/૧૦૯૦/ન.૪/છ Download File