Top
ઠરાવોનિયામકશ્રી, સમાજ સુરક્ષાની કચેરીમાં ઉભા કરવામાં આવેલ એડોપ્શન સેલ ના મહેકમણી મુદત વધારવા બાબત (તા. ૨૮.૨૦૧૪ સુધી)
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ/૧૦-૨૦૦૬/ન.બા.૦૪/૩૫૭૭૪૫/છ Download File