Top
ઠરાવોસાતમા પગાર પંચ ની ભલામણ અન્વયે થયેલ પગાર સુધારણા સંદર્ભ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનામાં આનુષાંગિક ફેરફાર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : પગર-૧૦૨૦૧૬-યુઓ-૧૨૧-(૨૨)-૫-એ  Download File