Top
ઠરાવોમફત તબીબી સહાયની યોજનામાં એચ.આઈ.વી./એઇડ્સ શબ્દની જગ્યાએ "SERO-POSITIVE ILLNESS" શબ્દનો ઉપયોગ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : સશપ/૧૦૨૦૧૮/અ.૧ Download File