Top
ઠરાવોરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂક પામેલ પુરુષ કર્મચારીઓને પિતૃત્વની રજાઓનો લાભ મળવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : ખરચ/૧૦૨૦૧૬/યુ.ઓ.૭૮૬/ઝ.૧ Download File