Top


Skip Navigation Links.
Collapse હોમહોમ
Collapse અમારા વિષે અમારા વિષે
પ્રસ્તાવના
Expand અન્ય કાયદાકીય પ્રવૃતિઓ અન્ય કાયદાકીય પ્રવૃતિઓ
વહિવટી માળખું
સિઘ્ધીઓ
બજેટ
Collapse નીતિનીતિ
Expand કાયદાઓ અને નિયમોકાયદાઓ અને નિયમો
Expand ઠરાવોઠરાવો
પરિપત્રો
આરટીઆઈ - ૨૦૦૫
સિનિયોરીટી લિસ્ટ
કાર્યવાહી નોંધ
ભારત સરકારની સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજનાના મહેકમના આદેશ
ભરતી નિયમો
જુવેનાઇલ જસ્ટીસ બોર્ડના જાહેરનામા
અધિસુચના
આર.સી.પી.એસ એક્ટ
Collapse યોજનાઓયોજનાઓ
Expand બાળકલ્યાણબાળકલ્યાણ
Expand વિકલાંગ કલ્યાણ યોજનાવિકલાંગ કલ્યાણ યોજના
Expand વૃધ્ધ કલ્યાણવૃધ્ધ કલ્યાણ
Expand આર્થિક ઉત્કર્ષઆર્થિક ઉત્કર્ષ
Collapse સંસ્થાઓસંસ્થાઓ
શિશુ ગૃહો
અનાથ આશ્રમો
Collapse સંસ્થાઓ અને કેન્દ્રોસંસ્થાઓ અને કેન્દ્રો
Expand સ્વૈચ્છીક ઓબ્ઝર્વેશન હોમસ્વૈચ્છીક ઓબ્ઝર્વેશન હોમ
બાળ સંભાળ સંસ્થાઓની પ્રોફાઇલ
સંપર્ક કરો
ફોર્મ
પ્રશ્નોત્તર
સાઈટમેપ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
Search Result
Collapse સમાચારસમાચાર
૧૧ મહિનાના કરાર આધારિત મદદનીશ શિક્ષકની જાહેરાત
ભાષા શિક્ષક અને ઉદ્યોગ શિક્ષકની હંગામી ધોરણે કરાર આધારિત નિમણુંક અંગેની જાહેરાત
વિશિષ્ટ બાળકો માટેનાં બે નવા ચિલ્‍ડ્રન હોમ શરૂ
ઉચ્ચશિક્ષણ મેળવતા વિકલાંગ વિધાર્થી માટે બે નવા છાત્રાલય
મંદબુદ્ધિના બાળકો(કુમાર-કન્યાઓ) માટેની શાળાઓ
સેરેબ્રલ પાલ્સી( મગજનો લકવો) ધરાવતા બાળકોની શાળાઓ
જાહેરમાર્ગ ઉપર ફરતા માનસીક ખોડ / બિમારી ધરાવતા વિકલાંગ વ્યકિતઓ સબંધમાં અનુસરવાની માર્ગદર્શક સૂચના
ભારત સરકારના બાળકલ્‍યાણ એવોર્ડની જાહેરાત
જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી, અમદાવાદની કચેરીનું નવું સરનામું
૪૩ આદિવાસી તાલુકાઓમાં સમાજ સુરક્ષા સહાયકની નિમણૂક માટે જાહેરાત
વિકલાંગ બાળકના પ્રત્‍યેક વાલી/મા-બાપને રાજય પારીતોષિક-૨૦૦૯ માટે આપવા અંગેનું અરજીપત્રક
Adoptive Children of Shishu Gruh, Odhav, Ahmedabad.
Adoptive Children of Missionary of Charity
Adoptive Children of Shishu Gruh, Palanpur.
Adoptive Children of SHISHU GRUH, BHARUCH
Adoptive Children of Shishu Gruh, Surendranagar
Adoptive Children of Kasturba Srti Vikas Gruh, Jamnagar
Adoptive Children of Shishu Gruh, Ahmedabad
The Integrated Child Protection Scheme (ICPS)
અશક્ત વ્યક્તિ અધિનિયમ, ૧૯૯૫ હેઠળ રાજ્યમાં શરીરિક ક્ષતિ ધરાવતા વ્યક્તિઓને અશકતતા પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત
રાજીવ ગાંધી માનવ સેવા એવોર્ડ-૨૦૧૦
રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ પેન્શન યોજના (IGNOAPS)ના લાભાર્થીઓની યાદી
માસ જાન્યુઆરી-૨૦૧૧ નું ખર્ચ પત્રક
માસ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૧ નું ખર્ચ પત્રક
રાજીવગાંધી માનવ સેવા એવોર્ડ ફોર સર્વિસ ટુ ચિલ્ડ્રન એનાયત કરવા
રાષ્ટ્રીય સામાજિક સહાય કાર્યક્રમ
વિકલાંગોના કલ્યાણ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિ કરતી વ્યક્તિ / સંસ્થાને રાષ્ટ્રિય પારિતોષીક યોજના વર્ષ
૧૧ માસના કરાર આધારિત દહેજ પ્રતિબંધક અધિકારીની જગ્યાય માટેનું અરજી પત્રક
ડીસીપીયુ ની અરજી માટેની જાહેરાત
GSCPS, SPSU, SARA ની જગ્યા ભરવા બાબત
બળાત્કારનો ભોગ બનેલ વ્યક્તિને નાણાકીય સહાય આપવાની ભારત સરકારની યોજના
ICPS અંતર્ગત અસીસ્ટંટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની જગ્યા
વ્યક્તિગત સારસંભાળ યોજના
Guidelines For Soponsrship for Children under ICPS
વૃધ્ધ વ્યક્તિઓના કલ્યાણ માટે શ્રેષ્ઠ પ્રવૃતિઓ માટે રાષ્ટ્રીય સન્માન (એવોર્ડ)વર્ષ-૨૦૧૨
સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના અંતર્ગત ભરતી માટેની જાહેરાત
Mahila - Exp Non Plan - June 2013
Samajik - Exp Non Plan - June 2013
Mahila - Exp Plan - June 2013
Samajik - Exp Plan - June 2013
Expenditure Statement of December - 2015
ગુજરાત જુવેનાઇલ જસ્ટીસ રુલ્સ-૨૦૧૫ની કલમ ૪૧(૧) હેઠળ રજિસ્ટ્રેશન બાબત
પરિપત્ર - બાળકો દત્તક આપવાની માર્ગદર્શિકા-૨૦૧૫
ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓ માટેની પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના કાર્યા કાર્યાન્વિત કરવા અંગે
પરિપત્ર - નિમણુક પામેલ કર્મચારીઓને ફિક્સ પગારમાં વધારાનો લાભ આપવા બાબત
સમાજ સુરક્ષા ખાતાની સહાય ગ્રાન્ટ નિયમોમાં સુધારો 1978
પાલક માતા-પિતા યોજનાના સહાય દરમાં વધારો કરવા બાબત
રાજ્ય સરકારના તમામ વિભાગો હેઠળની કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટે જરૂરી આવકના પ્રમાણપત્રો ત્રણ વર્ષ સુધી
સીસીસી પરીક્ષા પાસ કરવા બાબતના ઠરાવ
પરિપત્ર-નં.સસુખા/સીપીડી/૨૦૧૫-૧૬/૧૦૪
વ્યંઢળ/કિન્નર સમુદાય વિશે
About Transgender Community
Accessible India Campaign
Expenditure Statement of April - 2016
સમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની ગ્રાન્ટ લેતી તમામ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓમાં ખાલી પડેલ વર્ગ-૪ની જગ્યાઓ ભરવા બાબત
જુવેનાઇલ જસ્ટીસ બોર્ડ (J.J.B.)ના બિનસરકારી સામાજિક કાર્યકરોની નિમણૂક કરવા બાબત
ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કમિટી(CWC)ના બિનસરકારી સામાજિક કાર્યકરોની નિમણૂક કરવા બાબત
ચાલો! એક ગૃહને દત્તક લઇએ
પગાર બિલમાં કપાત કરવા તથા ડી.પી. સેલમાં રજુ કરવા બાબત
વિકલાંગો માટેની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના કર્મચારીઓને સીસીસી પરીક્ષા આપવા બાબત
જુવેનાઇલ જસ્ટીસ બોર્ડ (J.J.B.)ના બિનસરકારી સામાજિક કાર્યકરોની નિમણૂક કરવા બાબત(બીજો પ્રયત્ન)
ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટી(CWC)ના બિનસરકારી સામાજિક કાર્યકરોની નિમણૂંક કરવા બાબત(બીજો પ્રયત્ન)
પરિપત્ર નં.:મકમ/પ્રવાસ/મંજુરી/૧૬-૧૭/૨૬૩૦
Application form for advt of JJB CWC members advt
પ્રથમ / દ્વિતિય ઉ.પ.ધો. મંજૂર થયેલ કર્મચારીઓના સી.સી.સી. / સી.સી.સી. પ્લસ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અંગે
ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કમિટીના ચેરપર્સન અને સભ્યો અને જુવેનાઇલ જસ્ટીસ બોર્ડના સભ્યોને ભાડા ભથ્થા ચૂકવવા બાબત
રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજનાનું અરજીપત્રક
સંસ્થાના બાળાઓને ફળ તથા ચોખ્ખુ ધી આપવા બાબત
ઇન્દીરા ગાંધી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ (IGNDPS) અને સંતસુરદાસ યોજના
Expenditure Statement - October 2016, Plan and Non Plan
૧૦૦% ગ્રાન્ટ મેળવતી વિકલાંગ કલ્યાણ ક્ષેત્રની સ્વેચ્છિક સંસ્થાઓના કર્મચારીઓને સાતમા પગાર પંચનો લાભ
વિકલાંગો માટેની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના કર્મચારીઓની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્લસ પરીક્ષા આપવા બાબત
સમાજ સુરક્ષા ખાતા હેઠળની ૧૦૦% ગ્રાન્ટ મેળવતી બાળ કલ્યાણ ક્ષેત્રની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના કર્મચારી
સી.સી.સી. પરીક્ષા માટે અજમાયશી સમય માટે ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટીને પરીક્ષા કેન્દ્ર
ભિક્ષુક સ્વીકાર કેન્દ્રો શરૂ કરવા બાબત
અમદાવાદ ખાતે ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ શરૂ કરવા બાબત
સમાજ સુરક્ષાની કચેરી કર્મચારીઓના પગારબિલો બાબત
પાલક માતા-પિતા યોજનાની અમલવારી બાબત
નિમણૂક બહાલીના મુદત વધારા અંગે
ઝોનલ ઓબ્ઝર્વેશન હોમની ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવા બાબત
ગુજરાત વિધાનસભાનુ આગામી બજેટ તેમજ એલ.એ.કયુની કામગીરીની સમયમર્યાદા બાબત
DP સેલના ૧ થી ૧૪ પત્રકો ફોર્મ
Information Regarding Recruitment for State Co-coordinator under UDID Project
સિનિયર ક્લાર્ક સંવર્ગના ભરતી નિયમોના અમલીકરણ અંગેની સૂચનાઓ
હેડ ક્લાર્ક સંવર્ગના ભરતી નિયમોના અમલીકરણ અંગેની સૂચનાઓ
Format For Recommending Institutional Awards
Format For Recommending Individuals For National Awards
નિમણુક પામેલા કર્મચારીઓને ફિક્સ પગારમાં વધારોનો લાભ આપવા અંગે
પરિપત્ર નં. સસુખા/મકમ/૧૭-૧૮/૩૪૪૮
પરિપત્ર ક્રમાંક:મકમ/વી.એમ.ઓ./૧૭-૧૮/૪૨૧૪(પાર્ટ ટાઇમ વિઝીટીંગ મેડીકલ ઓફિસરના માસિક માનદ વેતન વધારવા બા
ઠરાવ ક્રમાંક-મકમ/૧૦૨૦૧૬/૪૨૪૪૩૬/છ
બાળ કલ્યાણક્ષેત્રે કાર્ય કરતી સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓમાં સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ ૧૧ માસ કરાર આધારિત
પરિપત્ર ક્રમાંક : જા.નં.મકમ/પરિપત્ર/૧૭-૧૮/૬૧૪૩
પરિપત્ર ક્રમાંક : મકમ/૧૧ માસ કરાર/ભરતી/૧૭-૧૮/૬૨૨૮
ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ અને સંત સૂરદાસ યોજના બાબત
ઈન્દિરાગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ પેેેેન્શન,રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજનામાં બી.પી.એલ ૦થી૨૦ સ્કોરલાભ બાબત
અમદાવાદ માન્ય સંસ્થા-મંડળીઓ તરફથી ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓ વગર ટેન્ડરે ખરીદવા બાબત
પાલક માતા પિતા અને HIV યોજનાનું આઠ માસિક બજેટ અને ૨૦૧૮-૧૯નું વાર્ષિક બજેટ મોકલી આપવા બાબત
ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટરની વસ્તુઓ રદબાતલ કરવા બાબત
ઈ લર્નિંગ પ્રોજેક્ટ અન્વયેની જાણકારી માટેની બેઠકમાં હાજર રહેવા બાબત
ખાતા હસ્તકની કલ્યાણકારી યોજનાઓમાં આવક મર્યાદામાં સુધારો/વધારો કરવા બાબત.
ATVT કેન્દ્રોને વહીવટી કામગીરી માટે ૨% નિભાવ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત
NSAP યોજના હેઠળના લાભાર્થીઓનું ડીઝીટાઈઝેશન કરવા લાભાર્થીદીઠ રૂ.૫/-ના ખર્ચની મંજુરી
નેશ. સર્વે ઓન એક્ષ. પેટર્ન ઑફ સબસ્ટન્સ (ડ્રગ્સ) યુઝ ઇન ઇન્ડિયા માટે શ્રીએન.કે.પરમારની નિમણુંક
પાલક માતા-પિતા યોજનાના લાભાર્થીઓની NSAP-PORTAL પર એન્ટ્રી કરવા બાબત
Awareness Generation and Publicity Scheme
સમાજ સુરક્ષા ખાતા હેઠળ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડના ધોરણે ભિક્ષુક સ્વિકાર કેન્દ્રો શરૂ કરવા અંગેનું અરજીપત્રક
ડાકોર જિલ્લો ખેડા ખાતે ગ્રાન્ટ ઇન એઇડના ધોરણે ભિક્ષુક સ્વિકાર કેન્દ્ર શરૂ કરવા
Notification of Draft Rules- The Right Of Persons with Disabilities Act-2016
વિકલાંગ કલ્યાણ ક્ષેત્રે કાર્યરત સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓમાં બાળકોને ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધા પૂરી પાડવા માટ
જિલ્લા આશ્રય ગૃહ, અમદાવાદ ખાતે માનસિક બીમાર પુરુષો માટે પુન: સ્થાપન ગૃહ શરૂ કરવા માટે રૂ. ૦૩.૭૭ લાખન
વિકલાંગો માટે ઈલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવા માટે રૂ.૧૨૫.૦૦ લાખની ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત
વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટેના કમિશનરશ્રી માટે નવું વાહન ખરીદવા અંગે રૂ. ૦૮.૦૦ લાખનો ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજ
વિકલાંગ વ્યક્તિઓના કુટુંબીજનોને વિમા સહાય યોજના આપવા બાબત
ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના આશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય
સમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની જીલ્લાની કચેરીઓના વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓના ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા બાબત
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીના આયોજન અંગે.
છ જિલ્લાઓમાં ઓપન શેલ્ટર હોમ શરૂ કરવા અંગે
ગુજરાત માહિતી આયોગના સમક્ષની સુનાવણી માં જવાબદાર અધિકારીએ હાજર રહેવા બાબત
Voter Awareness Forum (VAF) ની રચના બાબત
વર્ગ-૩ સંવર્ગના તમામ કર્મચારીઓની પ્રવરતતા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક-અપગ/૧૮-૧૯/૩૮૭૬
દિપક ફાઉન્ડેશન વડોદરાએ પી.પી.પી. ધોરણે પાંચ વર્ષની મુદત માટે સંભાળવા બાબત
ભારત સરકારના P.G.Portal તથા માન. પ્રધાનમંત્રીશ્રીના કાર્યાલય તરફથી મળતા સંદર્ભો બાબત
સાથી સોફટવેર અંતર્ગત વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના રાજ્યપત્રિત અધિકારીઓ માટે ઓનલાઈન PAR ની કામગીરી બાબત
રાજ્ય સરકારની કચેરીઓમાં નાગરિકોની સુવિધા માટે હેલ્પ ડેસ્કની (Help Desk)સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક-સસુખા/CPD/૨૦૧૮-૧૯/૨૦૯૮
વડોદરા ખાતે ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર ગર્લ્સ શરુ કરવા બાબત
ગ્રાન્ટ ઈન એઈડના ધોરણે વડોદરા ખાતે ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર ગર્લ્સ શરૂ કરવા અંગેનું અરજીપત્રક
મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ અને પાસપોર્ટ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર (NOC)બાબત
Nomination and Role of Members of Advisory committee of CARA
આદેશ(જા.નં.મકમ/આસી.નોડલ/૧૮-૧૯/૫૧૨૬)
VIP/VVIP ભારત સરકાર/સંસદ સભ્યો/ધારા સભ્યોના પડતર પ્રશ્નો અંગેનો સત્વરે નિકાલ કરવા બાબત
કર્મચારીઓને સાતમા પગાર પંચનો લાભ આપવા બાબતે અને ૧૧ માસ કરાર આધારિત જગ્યાઓના પગાર વધારા અંગે
નં.મકમ/બદલી/પરિપત્ર/૧૮-૧૯/૫૨૯૩
સરકારી કર્મચારીઓ/ અધિકારીઓની બદલીઓ અને નિયુક્તિઓના ફેરફારયુક્ત માર્ગદર્શક સિધ્ધાંતો
૯મી ચિંતન શિબિર-૨૦૧૮ ચિંતન શિબિરની ભલામણો પરત્વે કાર્યવાહી હાથ ધરવા બાબત
બાળ સુરક્ષા યોજના હેઠળ રાજ્યમાં કાર્યરત સરકારી બાળ/કિશોરોની સંસ્થાઓમાં ૧૧ માસના કરાર આધારીત ભરતી
Class 2 Order
Remotely Managed Franking Machine Licence
તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ બંધારણ દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવા બાબત
Seniority List of Sr.Clerk and Jr.Clerk
નિરીક્ષક/કચેરી અધિક્ષક સમકક્ષ(મિનિસ્ટ્રીયલ) સંવર્ગ-૩ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની પ્રવરતતાયાદી
ચીફ ઓફિસર સમકક્ષ સંવર્ગ-૩ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની પ્રવરતતાયાદી
હેડક્લાર્ક સંવર્ગ-૩ની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની પ્રવરતતાયાદી
જુવેનાઈલ જસ્ટીસ બોર્ડ અને ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કમિટીના અધ્યક્ષ/સભ્યોની લાયકાત અને જરૂરી શરતો
જુવેનાઈલ જસ્ટીસ એક્ટ અન્વયે ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર કમિટી તથા જુવેનાઇલ જસ્ટીસ બોર્ડના બિનસરકારી સભ્યોની પસંદગ
પ્રોબેશન ઓફિસર સમકક્ષ સંવર્ગ-૩ની જગ્યા પર ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓની તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ની સ્થિતિએ કામચલાઉ પ્ર
Validity of downloaded Aadhar(e-Aadhaar) as Proof of identity-regarding
પગારપંચની ભલામણોને આધારે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના ૧૧ કર્મચારીઓના નવા સાતમા પગાર ધોરણો લાગુ પાડવા બાબત
ગુજરાત અધિ. અંતર્ગત સેવા પૂરી પાડનાર અધિકારી, ફરિયાદ નિવારણ અધિકારીનાં નામ-સરનામાનાં ડિસ્પ્લે બોર્ડ
૧૧ માસ કરાર આધારિત નિમણૂક અંગે
વિકલાંગો માટે ઈલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના બાબત
શોધો
ખાતાના વડાઓ/ બોર્ડ/ નિગમો
Screen Reader Access
અમરેલી જીલ્લો
ગોઘરા જી. પંચમહાલ
લુણાવાડા,જિ-મહિસાગર
આહવા,જી ડાંગ
મોડાસા, જી. અરવલ્લી
સુરત
મોરબી
નર્મદા જીલ્લો
પોરબંદર જીલ્લો
બોટાદ
ખેડા
વલસાડ
જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા
દાહોદ જીલ્લો
તાપી જીલ્લો
ગાંધીનગર જીલ્લો
નવસારી જીલ્લો
પાટણ જીલ્લો
રાજકોટ જીલ્લો
આણંદ જીલ્લો
અમદાવાદ જીલ્લો
જિ.-ગીર સોમનાથ
સુરેન્દ્રનગર