Top
ઠરાવો



સમાજ સુરક્ષા હસ્તકની વડોદરા જીલ્લા ખાતે આવેલી સંસ્થાઓના વહીવટ અંગે નિયામકશ્રી, સમાજ સુરક્ષા તથા દીપક ફાઉન્ડેશન વચ્ચે થયેલ દ્વીપક્ષીય કરાર મુજબ સંસ્થાઓના વહીવટી સંચાલન માટે મંજુરી આપવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક-મકમ/૧૦૨૦૧૬/૪૨૪૪૩૬/છ Download File