Top
ઠરાવોઅપંગોને કૃત્રિમ અવયવો બેસાડવા તથા શૈક્ષણિક/ધંધાકીય રીતે ઉપયોગી સાધનો ખરીદવા માટે સહાય આપવાની યોજનામાં નવા સાધનોનો ઉમેરો કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-અપગ-૧૦૨૦૦૬-ન.બા.૧૩-છ.૧ Download File