Top
ઠરાવોસંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના(I.C.P.S)ના અસરકારક અમલ માટે તાલુકા કક્ષાની બાળ સુરક્ષા સમિતિ અને ગ્રામ્ય કક્ષાની બાળ સુરક્ષા સમિતિની રચના કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક-જજઅ/૧૦૨૦૧૩/૨૫૦૯૬૪/છ  Download File