Top
ઠરાવોસમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની ગ્રાન્ટ લેતી તમામ સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓમાં ખાલી પડેલ વર્ગ-૪ની જગ્યાઓ આઉટસોર્સથી ભરવા બાબત
પરિપત્ર : જા.નં/સસુખા/સીપીડી/આઉટસોર્સ/૨૦૧૬-૧૭/૨૩૨૧ Download File