Top
ઠરાવોકેન્દ્રિય સાતમા પગારપંચની ભલામણો અન્વયે પગાર બાંધણી નો વિકલ્પ આપવા બાબત. સ્પષ્ટતા બહાર પાડવા અંગે.
પરિપત્ર ક્રમાંક : પગર/૧૦૨૦૧૭/૧૦/પગાર એકમ Download File