Top
ઠરાવોરાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને ૪ ના તમામ સંવગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી થતી નિમણુંકોનો ફીક્સ પગાર સુધારવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝ.૧ Download File