Top
ઠરાવોબાળકોને દતક આપવાની માર્ગદર્શિકાના પ્રકરણ-૨ના ફકરા-૬ (૧૭) અન્વયે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને તબીબી બોર્ડની રચના કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જજઅ/૧૦૨૦૧૬/૨૯૫૮૮૬/છ Download File