Top
ઠરાવોઅશક્ત વ્યક્તિ અધિનિયમ, ૧૯૯૫ હેઠળ રાજ્યમાં શરીરિક ક્ષતિ ધરાવતા વ્યક્તિઓને અશકતતા પ્રમાણપત્ર આપવા માટેની વ્યવસ્થા ગોઠવવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : હસપ-૧૦૨૦૦૨-જીઓઆઈ-૩૬-અ  Download File