Top
ઠરાવોવિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટેના કમિશ્રરશ્રીની કચેરી ખાતે વિકલાંગો માટેના કાર્યક્રમો યોજનાઓના મોનીટરીંગ માટે મહેકમ મંજુર કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : અપગ/૧૦૨૦૧૫/૯૧૧૧૩૩/ન.બા.૧૧/છ-૧  Download File