Top
ઠરાવોસંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (I.C.P.S.) ના અસરકારક અમલ માટે તાલુકા કક્ષાની બાળ સુરક્ષા સમિતિ અને ગ્રામ્ય કક્ષાની બાળ સુરક્ષા સમિતિણી રચના કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જજઅ/૧૦૨૦૧૩/૨૫૦૯૬૪/છ Download File