Top
ઠરાવોસંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS)ની નવી માર્ગદર્શિકા અનુસાર બાળ સંભાળ Child Care Institution (CCI) ગૃહ માં તદન હંગામી ધોરણ ૧૧ માસના કરારથી નિમણુંક આપવા અંગે.
ઠરાવ ક્રમાંક : જજઅ/૧૦૨૦૧૪/૨૦૯૭૬૨/છ૦૧૬૮-છ Download File