Top


   
 
  To   
   
 

View GR Table
નંબર તારીખ જી. આર. વિગત શાખા
1 09-જુલાઈ-2019
રાજપીપળા, નર્મદા જિલ્લામાં ૧૦૦ની ટોચમર્યાદા ધરાવતું સરકારી ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર ગર્લ્સની કુલ-૧૨ જગ્યા તેમજ માનસિક બીમાર પુરુષો માટે પુનઃ સ્થાપન જિલ્લા આશ્રય ગૃહ, અમદાવાદની કુલ-૧૧ જગ્યા મળી કુલ-૨૩ જગ્યાની મુદત તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૯ થી વધારી તા. ૨૯/૦૨/૨૦૨૦ સુધી લંબાવવાની મંજુરી આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-મકમ/૧૦૨૦૧૮/૬૯૫૩૩/નબા./છ Download File
છ શાખા
2 03-જુલાઈ-2019
તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-વલભ/૧૦૨૦૧૬/જીઓઆઈ/૭/ચ Download File
ચ શાખા
3 10-મે-2019
રજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંતર્ગત હવાઈ મુસાફરીના દાવાઓની આકારણી કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-મસભ/૧૦૨૦૧૩/૧૪૨૯૬૯/ચ Download File
ચ શાખા
4 08-માર્ચ-2019
નિરાધાર વિધવાઓના પુનઃ સ્થાપન માટે આર્થિક સહાય યોજનાના નિયમોમાં સુધારો કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક-નવસ/૧૦૨૦૧૨/૬૭૪/અ Download File
અ શાખા
5 08-માર્ચ-2019
નિરાધાર વૃધ્ધોને પેન્શન સહાય રૂ.૫૦૦/- થી વધારીને રૂ. ૭૫૦/- કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-વનપ/૧૦/૨૦૧૯/૧૦૫૨૮૧/છ Download File
છ શાખા
6 07-માર્ચ-2019

વિકલાંગો માટે ઈલેક્ટ્રીક સ્કુટર ખરીદવાની યોજના બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક:અપગ/૧૦૨૦૧૮/૧૧૮૦૧/ન.બા.૨/છ-૧ ડાઉનલોડ ફાઈલ

છ-૧ શાખા
7 19-ફેબ્રુ-2019
નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષા હસ્તકની કાયદા સલાહકારની નવી મંજુર થયેલ ૦૧(એક) હંગામી જગ્યાની મુદત વધારવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક:મકમ/૧૦૨૦૧૫/૮૩૩૬૭૩/ન.બા.પ/છ Download File
છ શાખા
8 15-ફેબ્રુ-2019
ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓ માટે રાજ્ય ટ્રાન્સજેન્ડર કલ્યાણ બોર્ડની રચના કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-અપગ/૧૦૨૦૧૮/૨૪૬૨૫૬/છ.૧ Download File
છ-૧ શાખા
9 15-ફેબ્રુ-2019
વિકલાંગોના કલ્યાણ ક્ષેત્રની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓમાં ધોરણ-૮ માટે શિક્ષકોની હંગામી જગ્યાઓની મુદત વધારવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-અપગ/૧૦૨૦૧૪/૮૩૫૨૦૬/ન.બા.૩/છ.૧ Download File
છ-૧ શાખા
10 05-ફેબ્રુ-2019
તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૮ થી રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર મોઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-વલભ/૧૦૨૦૧૬/જીઓઆઈ/૭/ચ Download File
ચ શાખા
 
1 2 3 4 5 Next Page