Top
ઠરાવોવિકલાંગ કલ્યાણ ક્ષેત્રે ૦૫ સંસ્થાઓને ગ્રાન્ટ સાથેની માન્યતા આપવા કુલ રૂ. ૭૬.૭૨ લાખ ખર્ચ કરવાની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક:અપગ/૧૦૨૦૧૯/૩૩૨૧૮૩/છ.૧ Download File