Top
ઠરાવોસ્થાનિક સ્વરાજ્યની સામાન્ય/મધ્યસ્થ અને પેટા ચૂંટણી સમય વિવિધ વિભાગો અને ખાતાઓ/અધિકારીઓએ કરવાની થતી કાર્યવાહીની સ્થાયી સૂચનાઓ
ક્રમાંક: પરચ/૧૦૨૦૦૮/૫૪૧  Download File