Top
ઠરાવોગુજરાત રાજ્ય સેવા(તબીબી સારવાર) નિયમો, ૨૦૧૫ અંતર્ગત "KNEE JOINT REPLACEMENT"અને "HIP JOINT REPLACEMENT"ની સારવારનો સમાવેશ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-તસાખ/૧૦/૨૦૧૭/૬૨૨૦૪૮/અ-૧ Download File