Top
ઠરાવોએચ.આઈ.વી/એઇડસ અસરગ્રસ્ત બાળકોની શિષ્યવૃત્તિ યોજનાના નામમાં એચ.આઈ.વી/એઇડસ ની જગ્યાએ "SERO-POSITIVE ILLNESS " શબ્દનો ઉપયોગ કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જજઅ/૧૦૨૦૧૭/૭૩૬૮૭૪/છ Download File