Top
ઠરાવોનવી પસંદગી સમિતિ (Selection Committee)ની રચના ન થાય ત્યાં સુધી ગુજરાત જુવેનાઇલ જસ્ટીસ (કેર એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ ચિલ્ડ્રન) રૂલ્સ, ૨૦૧૧ ના નિયમ-૯૨ હેઠળ રચાયેલ પસંદગી સમિતિની કામગીરી ચાલુ રાખવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-જજઅ/૧૦/૨૦૧૮/૬૧૨૯૨૫/છ Download File