Top
ઠરાવોકેન્દ્રીય છઠા પગાર પંચની ભલામણો અન્વયે રાજ્ય સરકારના તેમજ પંચાયતના કર્મચારીઓના પગાર ધોરણ, ભથ્થાં તેમજ પેન્શનની સુધારણા બાબત.
સરકારી ઠરાવ ક્રમાંક : પગર/૧૦૦૯/૧/પગાર એકમ (મ) Download File