Top
ઠરાવોનવી બાબત ૨૦૦૭-૨૦૦૮ સુધાર લક્ષી અને બીન સુધાર લક્ષી સંસ્થાઓ માંથી છુટા તથા અંતેવાસીઓની પુન:સ્થાપન માટેની આર્થિક સહાયના દરમાં વધારો કરવા.
ઠરાવ ક્રમાંક : શશય/૧૦૨૦૦૬/ન.બા.૧/છ Download File