Top
ઠરાવોરાજ્યમાં નાના ધંધા રોજગાર કરવા માટે નબળા વર્ગોના લોકોને સાધન ઓજાર સ્વરૂપે સહાય આપવાની જુદા-જુદા વિભાગોની યોજનાઓમાં એક સરખા વ્યવસાયો માટેની ટુલકીટસના સાધનની સંખ્યા અને કિમત નક્કી કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : એમસીટી/૧૦/૨૦૧૦/૭૬૯૨૦૭/ખ Download File