Top
ઠરાવોસમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની ૧૦૦ ટકા સરકારી અનુદાન મેળવતી અપંગોની સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના કર્મચારીઓના જિ.પી.એફ. ના હિસાબોની કામગીરી તથા સીધા પગારની ચુકવણીની યોજના. તે માટેનો મહેકમ મંજુર કરવા અંગે.
ઠરાવ ક્રમાંક : અપગ/૧૦૯૫/૬૯૧/છ  Download File