Top
ઠરાવોનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C/C.C.C+ પરીક્ષા માટેના કેન્દ્રોને માન્યતા આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-પરચ/૧૦૨૦૦૬/૧૧૮૦/ક Download File