Top
ઠરાવોબાળ કલ્યાણ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિ કરતી વ્યક્તિ/સંસ્થાની રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય પારિતોષિક માટેની રાજ્ય કક્ષાની પસંદગી સમિતિ.
ઠરાવ ક્રમાંક : મહય/૧૦૨૦૦૧/૨૫૮/અ  Download File