Top
ઠરાવોસમાજ સુરક્ષા ખાતા હસ્તકની અપંગોની સ્વૈચ્છિક સંસ્થામાં નિયત પગારધોરણની જગા પર ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને તા.૧-૧-૯૬થી સીધા પગારનું ચુકવણું કરવાનું નકકી કરવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : હસબ/ડીપીસેલ/પરિપત્ર/૯૫-૯૫/૧૨૦  Download File