Top
ઠરાવોગુજરાત રાજ્ય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગની વિવિધ પ્રચાર-પ્રસાર માધ્યમ દ્વારા જાહેરાત આપવા અંગેની નવી બાબત વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં રુ. ૧૦.૦૦ લાખની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : જજઅ/૧૦૨૦૧૪/૩૨૪૫૮૬/૩૪૮૭૮૫/નબા.૨૩/છ PDF Icon