Top
ઠરાવોનિયામક સમાજ સુરક્ષા ખાતું, ગાંધીનગરની નાયબ નિયામક વર્ગ-૧ની ૦૩ કાયમી જગ્યાઓ તા. ૦૧/૦૩/૨૦૧૮ થી કાયમી ધોરણે ચાલુ રાખવાની મંજુરી આપવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક-મકમ/૧૦૨૦૧૭/૧૫૯૧૩૧/છ Download File