Top
ઠરાવો



માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ હેઠળ માહિતી મેળવવાની અરજી પરત્વે અરજદાર દ્વારા રજુ કરવામાં આવતા બી.પી.એલ. રેશનકાર્ડ અંગે સ્પષ્ટતા કરવા બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક-પરચ/૧૦૨૦૧૮/૧૫૨૭/આરટીઆઈસેલ Download File