Top
ઠરાવોધી રાઈટ્સ ઓફ પર્સન્સ વીથ ડીસેબીલીટી એક્ટ-૨૦૧૬ હેઠળ રાજ્યમાં શારીરિક/માનસિક અન્ય ક્ષતિ ધરાવતા વ્યક્તિઓને દિવ્યાંગતા પ્રમાણપત્ર આપવા માટેની વ્યવસ્થા ગોઠવવા તથા જિલ્લા મેડીકલ બોર્ડની રચના બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-હસપ/૧૦૨૦૦૨/જી.ઓ.આઈ.૩૬/અ Download File