Top
ઠરાવોદ્રષ્ટિહીન, અસ્થિ વિષયક, મંદબુધ્ધિવાળા, માનસિક માંદગી તથા બહેરી-મૂંગી વ્યક્તિઓને ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમની બસોમાં પ્રવાસ ભાડામાં રાહત આપવાની યોજના-સમીક્ષા કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-અપગ-૧૦૨૦૦૩-૧૬૬-છ.૧ Download File