Top
ઠરાવોનવા રચાયેલા સાત જિલ્લાઓમાં જીલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીઓની કચેરીઓની કામગીરી માટે જીપ વાહન ભાડે રાખવા માટે થનાર ખર્ચ રૂ.૧૩.૪૪ લાખની મંજુરી આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંકઃમકમ/૧૦૨૦૧૬/૨૯૪૫/છ ડાઉનલોડ ફાઈલ