Top
ઠરાવોરાજ્યના માનવ વિકાસ સૂચકાંકની વૃદ્ધિને અનુલક્ષીને વિકાસ યોજનાઓના સર્વેક્ષણ/મુલ્યાંકન/અસરકારકતાના અભ્યાસો ગુજરાત સામાજિક આંતરમાળખાકીય વિકાસ બોડ સોસાયટી (GSIDBS) ને વિના ટેન્ડર સોપવા બાબત..
ઠરાવ ક્રમાંક : સઅબ-૧૦૨૦૦૮-૨૪૧૪-ઠ Download File