Top
ઠરાવોસમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રીઓ અને સંસ્થાના વડાઓને જણાવવાનું કે નાગરિક અધિકારપત્ર અંતર્ગત નાગરીકોને આપવાની સગવડો બાબત.
પરિપત્ર ક્રમાંક : સસુખા/મો.સેલ/૦૫-૦૬/૨૮ Download File