Top
ઠરાવોજુવેનાઇલ જસ્ટીસ (કેર એન્ડ પ્રોટેક્શન ઓફ ચિલ્ડ્રન) નારી સંરક્ષણ ગૃહ હિમતનગરની સંસ્થાની માન્યતા તા. ૨૫/૦૩/૨૦૦૯ સુધી લંબાવવાના બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : શશય/૧૦૨૦૦૩/૬૪૪/છ Download File