Top
ઠરાવોરાજ્યમાં નાના ધંધા રોજગાર કરવા માટે નબળા વર્ગના લોકોને સાધન ઓજાર સ્વરુપે સહાય આપવાની જુદા જુદા વિભાગોની યોજનાઓમાં એક સરખા વ્યવસાયો માટેની ટુલકીટસના સાધનની સંખ્યા અને કિમત નક્કી કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : ટીએપી-૧૦-૨૦૧૦-૭૭૨૫૦૬-ખ  Download File