Top
ઠરાવોઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડીસેબીલીટી પેન્શન સ્કીમ અને સંત સુરદાસ યોજનામાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા અપાતી સહાયની રકમમાં રૂ.૧૦૦/- નો વધારો કરવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : અપગ/૧૦૨૦૧૩/૮૬૭૧૭૯/ન.બા-૧૨ થી ૧૪ /છ-૧ PDF Icon