Top
ઠરાવોનિરાધાર વુધ્ધ અને નિરાધાર અપંગોના નિભાવ માટે નાણાંકીય સહાય યોજના, નિરાધાર વિધવા ત્યકતા કે છુટાછડા લીધેલ મહિલાઓના પુન વસવાટ માટેની આર્થિક સહાય યોજના. હાલ અપાતા આર્થિક સહાયદરમાં વધારો
ઠરાવ ક્રમાંક-વનપ/૧૦૯૩/૧૨૫૪/છ૧૬૮-છ Download File