Top
ઠરાવોસમાજ સુરક્ષા ખાતા હેઠળના નારી સંરક્ષણ ગૃહો અને ભિક્ષુક સ્વીકાર કેન્દ્રને પી.એલ. એકાઉન્ટ ખોલવાની મંજુરી આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક : મકમ-૧૦૨૦૦૫-૬૫૭-છ Download File