Top
ઠરાવોસુગમ્ય ભારત અભિયાન અંતર્ગત, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને ગાંધીનગરની ઈમારતોની સુગમ્યતાની સમીક્ષા માટે એક્સેસ ઓડિટની નવી બાબત. રૂ. ૫.૦૦ લાખ.
ઠરાવ ક્રમાંક : અપગ/૧૦૨૦૧૬/૭૯૧૬૭/ન.બા.૧૩/છ.૧ Download File