Top
ઠરાવોનવરચિત સાત જીલ્લાઓ પૈકી ૦૬(છ) જીલ્લાઓ માટે નિયામકશ્રી સમાજ સુરક્ષા ખાતુ ગાંધીનગર હેઠળની નવી મંજુર કરેલ જુનિયર કલાર્કની ૦૬ જગ્યાઓને તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૯ સુધી ચાલુ રાખવાની મંજુરી આપવા બાબત.
ઠરાવ ક્રમાંક-મકમ/૧૦૨૦૧૩/૨૩૬૧૩/છ Download File