Top
ઠરાવોનિરાધાર વિધવા મહિલાઓના પુન વસવાટ માટેની આર્થિક સહાય યોજના. હાલ અપાતા આર્થિક સહાય દરમાં વધારો
ઠરાવ ક્રમાંક- નવસ /૧૦૮૬ ન-૨૯-છ ૦૧૬૮-છ Download File