Top
ઠરાવોસરકારી પ્રકાશનનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરી આપવા બાબત. બહારની (ખાનગી) વ્યક્તિઓને ચૂકવવાના દર સુધારવા અંગે.
ઠરાવ ક્રમાંક : ભનક-૨૦૦૯-૧૮૮૨-ફ Download File