Top
ઠરાવોભિક્ષુક સ્વીકાર કેન્દ્રો/ભિક્ષુક આશ્રય કેન્દ્રોના અંતેવાસીઓને ઉપદાન(ગ્રેજ્યુટી)ની ચુકવણી અંગે
ઠરાવ ક્રમાંક- યચક/૧૦૮૭/નં.૪૪/છ Download File